Blogi

Koronavuosi 2020 – tilinpäätös ja osingonjako

koronavuosi 2020 tilinpäätös ja osingonjako

Vuosi 2020 lähenee loppuaan ja monelle yritykselle se tarkoittaa myös tilikauden päättymistä. Kuluneen vuoden epävarmuus jatkuu vielä tulevanakin vuotena ja voi olla vaikea tehdä ennusteita siitä, miltä tuleva vuosi yritykselle näyttää. Poikkeuksellinen vuosi vaikuttaa tilinpäätöksen laatimiseen monellakin tapaa, sillä toiminnan jatkumiseen liittyvän epävarmuuden tulee näkyä myös tilinpäätösessä. Kannattaa myös lukea läpi tilinpäätöksen muistilista, jonka olemme laatineet asiakkaillemme.

Tilinpäätöksen laatimisessa huomioitavaa

Saadut avustukset

Moni yritys on vuoden aikana saanut joko ELY-keskukselta kehittämisavustusta, Business Finlandilta häiriörahoitusta yrityksen kehittämiseen tai valtion myöntämää suoraa kustannustukea. Tilinpäätöksessä tulee huomioida saatujen tukien jaksottaminen projektiajalle. Mikäli projekti jatkuu vielä tulevan vuoden puolella, tulee tuki jaksottaa oikeassa suhteessa. Samalla tulee tarkistaa, että projektiin liittyvät kustannukset ja palkat on kohdistettu projektikirjanpitoon.

Kaikki saatuun tukeen liittyvät asiakirjat tulee dokumentoida tarkasti. Netvisorissa kannattaa hyödyntää tilikausiarkistoa näiden asiakirjojen tallentamiseen, jolloin ne ovat helposti myös tilintarkastajan saatavilla.

Mikäli saatu tuki on tilinpäätöslukuihin nähden merkittävä, tulee antaa liitetieto poikkeuksellisesta erästä. Tilinpäätöstä laadittaessa on hyvä varmistaa myös se, että tuen ehdot täyttyvät eikä sitä tulla perimään yhtiöltä takaisin. Palautettavaa tukea ei saa tulouttaa.

Koronahyvitystä saaneiden ravitsemusyritysten on tällä tilikaudella esitettävä tilinpäätöksessään liitetieto ns. toteumaperusteisen rajoituksen toteutumisesta. Tällä tarkoitetaan sitä, että liitetiedoissa tulee antaa tarpeelliset tiedot siitä, että rajoitus on toteutunut. Alla kirjanpitolautakunnan esimerkki:

Ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemista ja toiminnan rajoitusten hyvittämistä koskevan lain mukaisen toteumaperusteisen rajoituksen toteutuminen

  • Yhtiön ravintolan asiakastilat ovat olleet suljettuina lakimääräisenä rajoituskautena 4.4.-31.5.2020. Yhtiö saanut Suomen valtiolta hyvitystä rajoituskaudelta 2.500 euroa, joka on merkitty tilikauden tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin.
  • Yhtiön tappio rajoituskaudelta oli 1.500 euroa, kun vertailukaudelta huhti-toukokuu 2019 voitto oli 2.000 euroa. Tulos on siten pienentynyt 3.500 eurolla. Kun tästä 3500 eurosta vähennetään vakuutuslaitoksen suorittama 500 euron korvaus toiminnan keskeytymisestä rajoituskaudelta, ei valtiolta saadun hyvityksen määrä (2500 euroa) ylitä sille laissa säädettyä enimmäismäärää (3000 euroa).
  • Tappio rajoituskaudelta ja voitto vertailukaudelta on määritelty soveltaen tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavia periaatteita.

Yhtiön taloudellisen tilanteen ja toiminnan jatkumisen arviointi

Normaalisti tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan toiminnan jatkuvuuden periaatetta. Se tarkoittaa, että yhtiön toiminnan oletetaan jatkuvan ainakin tilinpäätöspäivää seuraavat 12 kuukautta. Mikäli yhtiö ei johdon arvion mukaan pysty jatkamaan toimintaansa, on tilinpäätös laadittava jollain muulla periaatteella. Poikkeava periaate tulee kertoa tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vaikka toiminnan jatkuvuutta pidettäisiin todennäköisenä, voi siihen silti liittyä merkittävää epävarmuutta ja siitä tulee myös kertoa tilinpäätöksen liitetiedoissa. Olennaista on kertoa esimerkiksi koronapandemian vaikutuksista yhtiön toiminnan keskeytymiseen ja maksukyvyn heikentymiseen ja arvio tulevaisuudennäkymistä.

Tulee kuitenkin muistaa, että tilinpäätös on julkinen asiakirja, jonka laatimisessa tulee pitää mielessä varovaisuuden periaate. Kerrotaan asiat oikein ja riittävällä tarkkuudella, mutta ei kuitenkaan liikaa. Turvallista on mainita, että koronasta johtuen liikevaihto on laskenut, yhtiö on joutunut lomauttamaan henkilökuntaa tai sulkemaan liikkeitä tai että korona koettelee yhtiön likviditeettiä. Toiminnan jatkuvuutta voidaan arvioida esimerkiksi siten, että yhtiön taloudellinen tila arvioidaan vakaaksi ja toiminta pyritään normalisoimaan epidemian pääättymisen jälkeen, ilman tarkempia aikamääreitä.

Hallituksen vastuulla on myös seurata yhtiön oman pääoman riittävyyttä ja oman pääoman menettäminen tulee ilmi viimeistään tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä. Negatiininen oma pääoma ei estä toiminnan jatkamista, mutta se tulee rekisteröidä kaupparekisteriin viivyttelemättä. Kaupparekisterimerkinnällä on tärkeä informatiivinen merkitys yhtiön sidosryhmille. Lisäksi velvoitteen hoitaminen osoittaa yhtiön johdon olevan tilanteen tasalla ja haluavan hoitaa asiat asianmukaisesti myös silloin, kun yhtiöllä on vaikeuksia.

Jakokelpoinen oma pääoma ja osingonjako

Varojen jakaminen perutuu viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen jakokelpoisten varojen määrään. Osakeyhtiölain mukaan varoja ei kuitenkaan saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukuvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi voidaan pidättäytyä kokonaan osingon jakamisesta.

Jakokelpoinen oma pääoma on vapaan pääoman määrä vähennettynä yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävillä varoilla ja kirjanpitolain mukaisesti aktivoiduilla kehittämismenoilla. Tänä vuonna myös mahdollisesti saatu uudelleen työllistämisen tuki tai hyvitys toiminnan rajoittamisesta pienentävät jakokelpoisen pääoman määrää. Jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrä esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Alla on kirjanpitolautakunnan esimerkki näiden erien ottamisesta huomioon laskelmassa:

  • Laskelma varojenjakoon käytettävissä olevasta määrästä:
Edellisten tilikausien voitto (tappio)+/- xxx
Tilikauden voitto (tappio)+/- xxx
Yhtiöjärjestykseen mukaan voittovaroihin siirrettävä määräyyy
Aktivoidut kehittämismenotyyy
Valtiolta saatu hyvitys asiakastilojen suljettuina pitämisestä rajoituskaudella 4.4. – 31.5.2020 (laki 403/2020, 5 §)yyy
Valtiolta saatu uudelleentyöllistämisen tuki (laki 403/2020, 3 §)yyy
Varojenjakoon käytettävissä oleva vapaa oma pääoma      zzz

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meidät saa kiinni,
olemme täällä teitä varten