Blogi

Korotetut poistot verovuosina 2020-2023

korotetut poistot verovuosina 2020-2023

Kun yritykseen hankitaan koneita tai laitteita, joiden käyttö tuottaa tuloa yritykselle useiden vuosien ajan, niin pääsäännön mukaisesti hankinnan meno jaetaan vähennettäväksi useamman vuoden ajalle. Koneen tai laitteen ostohintaa ei siis kirjata heti kokonaan kuluksi, vaan se kirjataan taseelle. Taseelta saadaan sitten hankinnasta aiheutuneet menot vähennettyä vähitellen vuosittain tehtävien poistojen kautta.

1.1.2020 voimaan tullutta lakia koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista sovelletaan ensimmäisen kerran verovuonna 2020. Kevään 2021 aikana laaditaan laajalti tilikauden 2020 tilinpäätöksiä, jolloin viimeistään tulee päätettäväksi se, halutaanko hyödyntää mahdollisuus korotettuihin poistoihin.

Normaalisti poistoja saa tehdä 25 % menojäännöksestä, mutta verovuosina 2020-2023 hankintamenosta saadaan tehdä kaksinkertainen poisto lain soveltamisedellytyksien täyttyessä. Poistot saavatkin siis olla kunakin verovuotena enintään 50 % koneen tai laitteen jäljellä olevasta hankintamenosta. Korotettu poisto voidaan tehdä kaikkina neljänä verovuotena, mutta sitä ei kuitenkaan ole pakko tehdä joka vuosi. Vuosittain voidaan siis erikseen päättää, paljonko poistoja vähennetään. Poiston suuruus vaikuttaa yrityksen verotettavaan tulokseen eli korotetut poistot hyödyntämällä maksetaan vähemmän veroja vuosilta 2020-2023. Korotetut poistot eivät kuitenkaan vaikuta lopullisesti yrityksen maksettavaksi tulevien verojen määrään, vaan kyse on maksun lykkäämisestä myöhemmille vuosille.

Veroilmoituksen lomakkeella 62 ilmoitetaan irtaimen käyttöomaisuuden kohdassa säännönmukainen poisto 25 % menojäännöspoisto ja kohdassa lisäpoisto ja verohuojennuspoisto korotetun poiston määrä. Lomakkeella on erillinen kohta erittely verohuojennuspoistoista, jossa nämä korotettujen poistojen hankinnat ja poistojen määrät eritellään.

Edellytykset lyhyesti

Konetta tai laitetta tulee käyttää verovelvollisen elinkeinotoiminnassa (tai maataloudessa). Lain mukaan koneen tai laitteen pitää kuulua elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen. Sen sijaan muuhun omaisuuteen kuluvista koneista ja laitteista ei voida tehdä korotettuja poistoja, vaikka ne muutoin poistettaisiinkin samoin säännöksin, kuin elinkeinotoiminnan koneet ja laitteet. Jos siis yritys harjoittaa elinkeinotoiminnan lisäksi esimerkiksi vuokraustoimintaa, ei vuokrakiinteistöön hankintuista laitteista saa tehdä korotettuja poistoja.

Koneen tai laitteen tulee olla uutena hankittu ja käyttöönotettu lain voimassaoloaikana. Ennen 1.1.2020 hankitusta koneesta tai laitteesta saa tehdä korotetun poiston vain siinä tapauksessa, että käyttöönotto on tapahtunut vasta verovuonna 2020. Asentamista tai koekäyttöä ei lasketa käyttöönotoksi. Jos tilikausi on muu kuin kalenterivuosi, on oltava tarkkana. Tilikauden ollessa esimerkiksi 1.7-30.6, korotetun poiston voi tehdä 1.1.2020-30.6.2023 aikana käyttöönotettujen koneiden ja laitteiden osalta. Loput kalenterivuodesta 2023 kuuluu verovuoteen 2024.

Edellytyksenä on myös, että poisto on vähennetty kuluna yrityksen kirjanpidossa ja hankintamenot ovat helposti eriteltävissä muista menoista. Korotettuja poistoja sovellettaessa kohteena olevan koneen tai laitteen tulee muodostaa erillinen poistokohteensa. Näin ollen korotetun poiston kohteet tulee pitää omilla kirjanpidon tileillään verovuoteen 2023 asti tai ne tulee muutoin pystyä selkeästi erittelemään omiksi kohteikseen. Koska kone tai laite muodostaa erillisen poistokohteen, myös luovutus- tai menetystilanteissa tällaisen koneen tai laitteen luovutushintaa tai vakuutuskorvausta käsitellään erillään yhteenlasketusta menojäännöksestä lain soveltamisvuosien ajan. Mahdollinen myyntivoitto kirjataan siis liiketoiminnan muihin tuottoihin tai myyntitappio liiketoiminnan muihin kuluihin.

Kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukaan liitetiedoissa tulee kertoa verohuojennuspoistolain mukaisten suunnitelmapoistojen käyttämisestä. Lisäksi tulee kertoa menettelyn vaikutus tilikauden tulokseen, eli kuinka paljon suurempi tulos olisi ollut normaalipoistoilla.

Milloin korettuja poistoja sitten kannattaa tai ei kannata hyödyntää?

Ei voida yleispätevästi sanoa, kannattaako korotettuja poistoja hyödyntää vai ei, koska se riippuu täysin yrityksen omista olosuhteista.

Mikäli on tehty paljon kalliita investointeja uusiin koneisiin tai laitteisiin, voi kassa olla hieman kireällä hankintojen jälkeen. Tällaisessa tapauksessa korotetut poistot ovat hyödyllinen keino pienentää verotettavaa tulosta, eli veroja tulee vähemmän maksettavaksi. Jos yrityksen tulos menisi tappiolliseksi korotettujen poistojen takia, ei verohyötyä saada heti kyseisenä verovuotena. Verotuksessa vahvistettava tappio pienentää kuitenkin tulevien voitollisten vuosien verotusta.

Jos taas yritys haluaa mahdollistaa omistajilleen ja/tai sijoittajilleen mahdollisimman hyvät osingot, ei korotettuja poistoja välttämättä kannata tehdä. Korotetut poistot pienentävät sekä tulosta että kaluston arvoa, jonka kautta nettovarallisuus laskee. Yleensä nettovarallisuutta halutaan kasvattaa, jos tarkoituksena on kasvattaa osinkojen määrää verotusta optimoiden.

Alla vielä linkit verottajan ja kirjapitolautakunnan ohjeisiin:

Kirjanpitolautakunnan lausunto

Verottajan ohje

Jaa artikkeli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meidät saa kiinni,
olemme täällä teitä varten